Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Brokläppen


Uppdaterad
10-04-20
Kasernområdet – K 0112 (beteckning i byggnadsregister)
Arkitekten Erik Semmy Josephson var den som hade ansvar för att upprätta byggnader typritning för kasernetablissementets utformning och byggnadsritningar.
1902 startade byggnationerna av kaserner och kasernområden i Bodens garnison.
”Förläggningen af kårens beväringsrekrytskola och regementsöfningar till eget
etablissement synes böra inträda först från och med år 1908.”
(Ingenjörkåren i Boden)



 

Den 1. augusti 1908 flyttade Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4) in i eget kasernområde på höjden Brokläppen vid Bodån.


Foto taget från ballong 1923.

Under senare delen av1970-t alet revs ett antal byggnader samt uppfördes en ny kasern, militärrestaurang med värnplikts- och personalmatsal med personalmäss samt marketenteri med fritidsutrymmen för värnpliktiga.
Kasernområdet med förlagd ingenjörtrupp kom att nyttjas fram till 2006, då ingenjörkompaniet flyttade till förläggning i kasern på I 19. Kvar idag är dykarnas lokaler.

Vid en inventering av byggnadsbeståndet i mitten av 1980-talet, gjordes denna sammanfattning av kasernområdet:
”Kulturhistorisk allmänkaraktär: Kaserngården tämligen oförändrad, inramad av karaktärsbyggnaderna och den gamla putsade verkstadsbyggnaden samt gymnastikhus och gamla kokhuset och ett gammalt ridhus.
Här finns även det gamla tvätt- och badhuset kvar om än förändrat genom fönsterbyten och tillbyggnader. Moderna mäss-och kasernbyggnader norr kaserngården. Bakom kaserngården finns exempel på tre generationers förrådsbyggande. Söder om kaserngården finns garage- och verkstadslängor från 1940-50-tal kring en triangulär gård. Spolhall och garagelängor från 1960-talet norr om verkstadsgården.”
(Ingenjörkåren i Boden)