Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Ingenjörkompaniet 2005 till 2011

Historik
Efter Norrlands ingenjörbataljons reducering till kompani, uppsattes ett Ingenjörkompani vid Norrbottens regemente. Ingenjörkompaniet organiserades vid Norrbottens pansarbataljon med samordnat utbildningsansvar för ingenjörförband med Göta ingenjörregemente Ing 2.

Ingenjörkompaniet var under 2005-2006 förlagt i kasern Sappören på Ing 3 området.
Hösten 2006 kunde Ingenjörkompaniet flytta över Bodån till byggnad 41, den södra av de två Skidlöparkasernerna vid I 19.

Ingenjörkompaniet utbildade delar av de ingenjörbataljoner som Ingenjörtrupperna satte upp. Kompaniet bestod i huvudsak av ett ingenjörkompani men utbildade även förband till Däcksbro 200, ammunitionsröjning och dyktjänst.

Utbildning av ingenjörtrupp i Boden, genomfördes vid ingenjörkompaniet ingående i pansarbataljonen, Norrbottens regemente, I 19.

Ingenjörkompaniet vid I 19, nedläggningsceremoni 2011-06- 21 genomfördes enligt särskilt program i Överluleå kyrka samt i Exercishuset, I 19.
Ingenjörkompaniet och verksamheten överfördes till
Göta ingenjörregemente Ing 2.
Därmed avslutades utbildning av ingenjörtrupp inom Bodens garnison.


Ingenjörkompaniet uppställt på Ing 3 kaserngård hösten 2005.


Ingenjörkompaniet med fordon uppställda
på I 19 kaserngård vintern 2006.

Uppdaterad
15-04-24