Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Ing 4 / Ing 3 från 1902 till 2000

Historik

Mer information framgår i historiebokverken:
* ”Bodens ingenjörregementes historia” utgiven 1990.
* ”Ingenjörkåren i Boden” utgiven 1999.
* ”Sån´t var livet i Bodens fästning och garnison” utgiven 2001.Uppdaterad
10-04-20

 

 

Kungl. Bodens ingenjörkår, Ing 4/Ing 3
Nos nihil efficere non possumus – För oss är ingenting omöjligt.

Högtidsdag är den 24 oktober, till minne av färjeolyckan på sjön Armasjärvi den 24 oktober 1940. Förutom att hedra minnet av de män som då omkom, ihågkommes även de som vid andra tillfällen
förolyckats under utövande av tjänst vid förbandet.
Kransar nedlägges vid minnestenar i Armasjärvi och Boden samt Palovaara och de två gravplatserna på Lundagårds kyrkogården i Boden.

Kungl. Bodens ingenjörkårs marsch som antogs 1922, komponerades av Viktor Widqvist, musikanförare och musikdirektör vid ingenjörkåren1918-1922.

Traditionsbevarare för Ing 3 och Ing 1 är sedan 1 juli 2000, Norrbottens regemente, I 19, Boden.

Historik
I 1901 års härordning beslöts bl a att en ingenjörkår, Bodens ingenjörkår skulle uppsättas och förläggas till Boden för att ingå i Bodens fästnings besättningstrupper, med huvuduppgift att stödja försvaret av Bodens fästning, ”låset i Norr”.
”För att sätta en fästning i försvarsdugligt skick kräves vid krigstillfälle en sådan mångfald av arbeten, att dessa omöjligen kunna i tid och på behörigt sätt utföras, därest icke fästningar har tillgång till en å densamma förlagd ingenjörtrupp, som är väl förtrogen med befästningsanordningarna och den omkringliggande terrängen och som från allra första stund kan oförtöfvadt verkställa de åtgärder, som krävfas för att sätta fästningen uti försvarstillstånd.”


I varje fort skulle finnas en ingenjörbesättning med uppgift att svara för befästningsarbeten samt dessutom sköta de elektriska strålkastarna och svara för fortets samband med fästningens övriga delar, genom telefon eller optisk signalering

Kungl. Bodens ingenjörkår, Ing 4, började uppsättas 1902. Den 12 maj ryckte de första, till ingenjörsoldater uttagna värnpliktiga in för 112 dagars utbildning vid fästningsingenjörkompaniet på Notvikens lägerplats utanför Luleå.

Notviken "Ingenjörkolonin" 1903


Kompaniet var underställt chefen för Norrbottens regemente , I 19.
Utbildning av den kader av stammanskap som erfordrades för Bodens ingenjörkår hade påbörjats 1 januari vid Svea ingenjörkår, Ing 1och Göta ingenjörkår, Ing 2.

Ing 4 uppställda på Sävastvägen vid A 8 området augusti 1904


Beteckningen för Bodens ingenjörkår blev Ing 4 då det samtidigt från Svea ingenjörkår, utbrutna och utökade telegrafkompaniet blev Fälttelegrafkåren, Ing 3.
Ingenjörkårens uppgifter var från början helt avhängigt till behovet av ingenjörtrupp i Bodens fästning och ingick från 1907 i Bodens besättningstrupper under kommendanten i Bodens fästning. Förutom fästningsingenjörtjänst bedrevs periodvis från 1910 utbildning i signaltjänst vid ett kompani inom ingenjörkåren, men åren 1915 till 1925 vid kåren förlagt, detachement ur Fälttelegrafkåren, Ing 3. Strax före första världskriget hade även fästningsballongtjänst införts som utbildningslinje, som efter 1925 överfördes till artilleriet.

Fältbelysningsavdelning framför kasern Pontonjären 1918.


Uppgifterna som intill 1925 varit avsedda för Bodens fästnings behov av befästnings- och mineringsarbeten förändrades efterhand till att utbilda, organisera och utrusta ingenjörförband för kvalificerade fältarbeten för arméns rörliga operationer främst i norra Sverige, men även andra delar av landet.

  • Fördröjande fältarbeten (väg- och broförstöringar samt mineringar på stort djup) för att fördröja angriparens framryckning
  • Fältarbeten för rörlighet (plogningsarbeten, väg-, bro- och färjbyggen samt ammunitions-röjning för att underlätta egna förbands rörlighet.

Den 1. juli 1975 blir ingenjörkåren ett renodlat utbildningsförband, med benämningen Bodens ingenjörregemente (Ing 3) som den 1. juli 1994 ändras till Norrlands ingenjörkår (Ing 3).

Försvarsbeslutet i mars 2000 med en övergripande omstrukturering av försvaret, innebar att Norrlands ingenjörkår (Ing 3) upphörde som eget förband den 30. juni 2000 och blir Norrlands ingenjörbataljon, ingående i Norrbottens regemente, I 19.

Som en följd av riksdagsbeslutet i december 2004, nedlades Norrlands ingenjörbataljon den 23. maj 2005, vid en ceremoni på I 19:s kaserngård.
Under året lämnas Ing 3 kasernområde, inflyttning till och förläggning i kasern på I 19.
Utbildning av ingenjörtrupp i Boden genomförs fr o m 2005vid ingenjörkompaniet, pansarbataljonen Norrbottens regemente, I 19.

Stöd till samhället. Utöver arbeten på militära skjutfält och övningsplatser, har samhällsnyttiga arbeten av olika slag utförts. Fältbroar, bil- och traktorvägar, bärgning av timmerbilar, traktorer och flygplan som gått genom isen, större gångbroar/läktare vid sportarrangemang och skyddsvallar vid översvämning av älvar är exempel på sådana arbeten.

Några viktiga årtal och händelser:
1904, 22. augusti – Fästningsingenjörkompaniet i Notviken flyttar till Kungl. Boden-Karlsborgs
artilleriregementes (A 8) norra kasern i Boden. Fästningsingenjörsoldater ur åldersklasserna 1901 och 1902 rycker in för 30 dagars repetitionsutbildning. Detta är det första militära förbandet med förläggning i kasern inom Bodens garnison.

1905, 1. april – Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4) blir självständig myndighet med egen förvaltning.
Kårchef, majoren Emil Sebastian von Krusenstjerna, som samtidigt är fortifikationsbefälhavare och lokal chef vid byggandet av Bodens fästning.

1908, 1. augusti – Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4) flyttar in i eget kasernetablissement på höjden Brokläppen vid Bodån.

1911, 20. juli – Musikkåren vid Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4) uppträder för första gången i samband med krigsmans erinran.

1915, 6. september – I samband med överskeppningsövning över Lule älv utanför Bodåns utlopp kantrar en färja och nio soldater ur Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4 omkommer.

1928, 1. januari – Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4) musikkår indrogs enligt 1925 års försvarsbeslut.

1928, 2. augusti – Ängesholmen inköps (köpebrevet undertecknas) för 7400 kr och 200 kr i lagfarts-kostnader. Under året påbörjas utbyggnad av övningsplatsen samt utbildning i broarbeten i strömmande vatten.

1935, 26. september – Kungl. Bodens ingenjörkår (Ing 4) fana överlämnas av konung Gustaf V i samband med Kungl. Fortifikationens 300-årsjubileum i Stockholm.

1937, 1. juli – Fortifikationen upphör och uppdelas på Fortifikationen, Ingenjörtrupperna och Signaltrupperna. Kungl. Fälttelegrafkåren (Ing 3) blir Kungl Signalregementet (S 1).
Kungl. Bodens Ingenjörkår byter beteckning från Ing 4 till Ing 3.

1940, 24. oktober – Färjeolycka på sjön Armasjärvi. Under överskeppning av 23. ingenjörkompaniet
över sjön Armasjärvi kantrar den civila färjan och 44 ingenjörsoldater och två civila färjkarlar omkommer.

1975, 1. juli – Bodens ingenjörkår (Ing 3) blir Bodens ingenjörregemente (Ing 3), ett renodlat utbildningsförband. All stödproduktion, (mobiliserings-, tyg-, intendentur-, sjukvårds- och kassaavdelning samt körcentral) överförs till A 8/Fo 63.

1994, 1. juli – Det militära försvaret organiseras i en myndighet – Försvarsmakten.
Bodens ingenjörregemente (Ing 3) blir kår: Norrlands ingenjörkår (Ing 3).

2000, 30 juni – Norrlands ingenjörkår (Ing 3) upphör som eget förband. Utbildning av ingenjörtrupp i Boden genomförs vid Norrlands ingenjörbataljon ingående i Norrbottens regemente, I 19.